Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
waterhouse
Reposted fromalmondeye almondeye viaune-raconteuse une-raconteuse
9076 77d9 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamidaj midaj
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaseverine severine
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viainkacz inkacz
Reposted frombluuu bluuu viaparadiso paradiso
4603 8a51
Reposted fromstefanson stefanson viashiawasedawa shiawasedawa
8549 1d5f
7101 2708 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaMaryiczary Maryiczary

**** (Andrzej Ballo)

toczymy przeciwko sobie śledztwa
podejrzewamy innych o to co robimy sami
chcemy wiedzieć o innych wszystko 
aby mieć asy w rękawie i spokojnie odejść
bez skrupułów i wyrzutów sumienia

zbieramy materiały obciążające
aby poczuć się lepszymi i godniejszymi
wielu zaszczytów i przywilejów
idziemy po śladach podejrzanych
zobaczyć co zjedli i jakie kupili ubrania

a na koniec dokonujemy osądu
i ława oskarżonych w postaci znajomych
dzielnicy lub tłumu
feruje wyrok
który brzmi 
za przypominanie nam nas samych
nakaz życia w cieniu i milczenia
na widok naszej podłości

wyrok jest prawostronny 
jak każdy po publicznych drogach

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
było ciężko, ale udało nam się dotrzeć do twojej dorosłości.
— mama
Reposted fromyenna yenna viaMaryiczary Maryiczary
1734 a0d1 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viailovegreen ilovegreen
6537 25e5
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viailovegreen ilovegreen
Reposted fromtotal1ty total1ty viailovegreen ilovegreen
8696 bec0
Reposted fromikillorigami ikillorigami viailovegreen ilovegreen
8085 83ca 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamartalaura martalaura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl